niedziela, 9 czerwca 2019

czwartek, 6 czerwca 2019

Zapraszamy do udziału w konkursie dziennikarskim. Zamieszczamy regulamin.

                                                                 Regulamin
                                Tarnogórskiego Konkursu Dziennikarskiego
                                                      „Srebrna Czcionka 2019”
                                                                       § 1
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia V edycji Tarnogórskiego Konkursu
Dziennikarskiego „Srebrna Czcionka 2019”, zwanego dalej konkursem.
2. Organizatorami Konkursu są:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach
Filia w Tarnowskich Górach
i Szkoła Podstawowa nr 5 im. Królowej Jadwigi w Tarnowskich Górach.
                                                                      § 2
Do uczestnictwa w konkursie na reportaż lub fotoreportaż pod hasłem
„Śląsk jest rozmaity”
zapraszamy uczniów szkół podstawowych i średnich z powiatów: tarnogórskiego,
bytomskiego i piekarskiego.
1. Reportaż- dowolna objętość od 1800 do 10000 znaków (ze spacjami), format PDF,
w formie papierowej i elektronicznej.
2. Fotoreportaż- od 3 do 7 fotografii ( min. format zdjęć 15x20 cm w rozdzielczości 300 DPI
z tekstem od 800 do 1000 znaków ze spacjami), w formie papierowej i elektronicznej.
3. Oryginalna praca autorska nie może być wcześniej publikowana lub zgłoszona na inny
konkurs.
4. Autorzy prac konkursowych przekazują je organizatorom w dwóch egzemplarzach
bezpośrednio lub pocztą na adres:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Filia w Tarnowskich Górach
ul. Opolska 59
42-600 Tarnowskie Góry
w terminie do 25 października 2019 roku.
5. Do pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszenia (Załącznik nr 1) i zgodę na
udział w konkursie (Załącznik nr 2). W przypadku uczniów niepełnoletnich zgodę wyrażają
prawni opiekunowie uczestników.
6. Prace zgłoszone na konkurs stają się własnością organizatorów, którzy zastrzegają sobie
prawo nieodpłatnej publikacji i reprodukcji całości lub wybranych fragmentów.
                                                                         § 3
Jury powołane przez organizatorów oceni prace według następujących kryteriów:
a) spełnienie wymogów gatunkowych reportażu/fotoreportażu,
b) atrakcyjność doboru tematu,
c) oryginalność pracy,
d) poprawność językowa i spełnienie wymagań technicznych fotografii.
Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.
                                                                          § 4
Laureaci i nagrody
1. Finał konkursu nastąpi w listopadzie 2019 roku.
2. Laureaci zostaną wyłonieni w kategoriach:
a) reportaż- szkoły podstawowe,
b) reportaż- szkoły średnie,
c) fotoreportaż- szkoły podstawowe,
d) fotoreportaż- szkoły średnie.
3. O terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród uczestnicy zostaną wcześniej
powiadomieni.
4. Laureaci otrzymają dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatorów i w prasie
lokalnej.
                                                                                  § 5
Patronami medialnymi konkursu są:
„Gwarek”,
TG Stacja,
„Dziennik Zachodni”.
                                                                                 § 6
Honorowy patronat nad konkursem objęli:
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry,
Starosta Powiatu Tarnogórskiego.
                                                                                § 7
Informacje o konkursie i regulamin są zamieszczone na stronach internetowych organizatorów:
www.tarnowskiegory.pbw.katowice.pl
www.sp5.edupage.org
Informacji o konkursie udzielają także pracownicy PBW Filii w Tarnowskich Górach:
e-mail: tarnowskiegory@pbw.katowice.pl
telefon 32 285 5597
                                                                                § 8
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy i poprawnie wypełnionych
wszystkich załączników.
Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

piątek, 10 maja 2019


Miło nam poinformować że nasze uczennice zdobyły: pierwsze oraz drugie miejsca w siódmej edycji powiatowego konkursu czytelniczego "Skarb rycerza Adama"

GRATULACJE !!!

           Zdobywczynie miejsca pierwszego


         Zdobywczynie miejsca trzeciego kategoria klasy IV-VI
8 MAJA ŚWIĘTUJEMYczwartek, 4 kwietnia 2019 Biblioteka Szkolna poleca

A MOŻE KONKURS ?

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I–III szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie bibliotecznym Wydawnictwa „Nasza Księgarnia”.
Zadanie konkursowe będzie związane z książką „Zosia z ulicy Kociej” Agnieszki Tyszki w oprawie graficznej Agaty Raczyńskiej.
Ocenie jury zostanie poddana oryginalność pracy, pomysłowość oraz wkład twórczy, a także wyobraźnia i biegłość językowa.
Na laureatów literackich zmagań czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zwycięzca otrzyma w nagrodę laptopa, a autorzy wyróżnionych prac – tablety. Ponadto Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” nagrodzi biblioteki szkolne laureatów pulą książek, odpowiednio o wartości 5 000 i 3 000 złotych. Pisemne podziękowania otrzymają również nauczyciele i bibliotekarze sprawujący opiekę merytoryczną nad nagrodzonymi uczniami.
Konkurs trwa od 29 marca do 30 września 2019 roku.

Szczegółowe informacje, terminarz, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępne są na stronie www.konkursbiblioteczny.nk.com.pl .Nowości
SIĘGNIJ PO NOWOŚCI BIBLIOTECZNE


wtorek, 12 marca 2019

WARTO BRAĆ UDZIAŁ
W imieniu Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie serdecznie zapraszamy młodzież powiatu tarnogórskiego oraz Naszej Szkoły do udziału w XVIII Powiatowym Konkursie Artystycznym "Rozmaitości".

Zaproszenie kierowane jest do uczniów klas VI, VII, VIII  szkół podstawowych.

Temat tegorocznej edycji brzmi: “Do serca przytul psa”. Uczestnicy zmagać się będą w trzech kategoriach:

1. KATEGORIA FOTOGRAFICZNA
Prosimy o wykonanie zdjęcia, na którym w oryginalny sposób przedstawiony zostanie wybrany pies. Jury doceni pomysłowość i umiejętność wykonywania fotografii. Ufamy, że tworzenie zdjęcia będzie przyjemnością i dla uczestnika konkursu, i dla czworonoga.
Należy przesłać odbitkę fotograficzną o wymiarach 20 na 30 cm  lub wydruk w jakości fotograficznej w formacie A4.

2. KATEGORIA LITERACKA
Prosimy o napisanie opowiadania, w którym pies będzie istotnym elementem fabuły. Należy przesłać dwie kopie w wydruku komputerowym (rozmiar czcionki 12, Times New Roman, Interlinia - 1,5). Maksymalna długość opowiadania: 2 strony.
 Liczymy na uczniowską pomysłowość i fantazję.

3. KATEGORIA PLASTYCZNA
Prosimy o wykonanie kartki okolicznościowej dla osoby, która stała się właścicielem psa.
Format kartki i technika- dowolna. Nie należy wypełniać tekstu, ocenie podlegać będzie wyłącznie strona wizualna.

Każdy uczestnik może spróbować swych sił w jednej, dwóch lub trzech kategoriach. Jedna osoba może przygotować tylko jedną pracę w danej kategorii.


Prosimy o podpisanie prac (imię i nazwisko autora , klasa i nazwa szkoły), 
Prace można składać do 28. MARCA w Szkolnej Bibliotece wraz z wypełnioną  kartą zgłoszenia (karta do pobrania w Bibliotece Szkolnej).


Szczegółowych informacji udziela Szkolna Biblioteka