niedziela, 9 czerwca 2019

czwartek, 6 czerwca 2019

Zapraszamy do udziału w konkursie dziennikarskim. Zamieszczamy regulamin.

                                                                 Regulamin
                                Tarnogórskiego Konkursu Dziennikarskiego
                                                      „Srebrna Czcionka 2019”
                                                                       § 1
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia V edycji Tarnogórskiego Konkursu
Dziennikarskiego „Srebrna Czcionka 2019”, zwanego dalej konkursem.
2. Organizatorami Konkursu są:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach
Filia w Tarnowskich Górach
i Szkoła Podstawowa nr 5 im. Królowej Jadwigi w Tarnowskich Górach.
                                                                      § 2
Do uczestnictwa w konkursie na reportaż lub fotoreportaż pod hasłem
„Śląsk jest rozmaity”
zapraszamy uczniów szkół podstawowych i średnich z powiatów: tarnogórskiego,
bytomskiego i piekarskiego.
1. Reportaż- dowolna objętość od 1800 do 10000 znaków (ze spacjami), format PDF,
w formie papierowej i elektronicznej.
2. Fotoreportaż- od 3 do 7 fotografii ( min. format zdjęć 15x20 cm w rozdzielczości 300 DPI
z tekstem od 800 do 1000 znaków ze spacjami), w formie papierowej i elektronicznej.
3. Oryginalna praca autorska nie może być wcześniej publikowana lub zgłoszona na inny
konkurs.
4. Autorzy prac konkursowych przekazują je organizatorom w dwóch egzemplarzach
bezpośrednio lub pocztą na adres:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Filia w Tarnowskich Górach
ul. Opolska 59
42-600 Tarnowskie Góry
w terminie do 25 października 2019 roku.
5. Do pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszenia (Załącznik nr 1) i zgodę na
udział w konkursie (Załącznik nr 2). W przypadku uczniów niepełnoletnich zgodę wyrażają
prawni opiekunowie uczestników.
6. Prace zgłoszone na konkurs stają się własnością organizatorów, którzy zastrzegają sobie
prawo nieodpłatnej publikacji i reprodukcji całości lub wybranych fragmentów.
                                                                         § 3
Jury powołane przez organizatorów oceni prace według następujących kryteriów:
a) spełnienie wymogów gatunkowych reportażu/fotoreportażu,
b) atrakcyjność doboru tematu,
c) oryginalność pracy,
d) poprawność językowa i spełnienie wymagań technicznych fotografii.
Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.
                                                                          § 4
Laureaci i nagrody
1. Finał konkursu nastąpi w listopadzie 2019 roku.
2. Laureaci zostaną wyłonieni w kategoriach:
a) reportaż- szkoły podstawowe,
b) reportaż- szkoły średnie,
c) fotoreportaż- szkoły podstawowe,
d) fotoreportaż- szkoły średnie.
3. O terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród uczestnicy zostaną wcześniej
powiadomieni.
4. Laureaci otrzymają dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatorów i w prasie
lokalnej.
                                                                                  § 5
Patronami medialnymi konkursu są:
„Gwarek”,
TG Stacja,
„Dziennik Zachodni”.
                                                                                 § 6
Honorowy patronat nad konkursem objęli:
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry,
Starosta Powiatu Tarnogórskiego.
                                                                                § 7
Informacje o konkursie i regulamin są zamieszczone na stronach internetowych organizatorów:
www.tarnowskiegory.pbw.katowice.pl
www.sp5.edupage.org
Informacji o konkursie udzielają także pracownicy PBW Filii w Tarnowskich Górach:
e-mail: tarnowskiegory@pbw.katowice.pl
telefon 32 285 5597
                                                                                § 8
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy i poprawnie wypełnionych
wszystkich załączników.
Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.